kiyut.sketsa 7.1.1
kiyut.sketsa.undo

Class DOMUndoManager.ExtendedCompoundEdit

kiyut.sketsa 7.1.1