kiyut.sketsa 7.1.1
kiyut.sketsa.undo

Class DOMUndoManager.Entry

kiyut.sketsa 7.1.1